ពាក្យអាល្លឺម៉ង់វគ្គសិក្សាភាសាអាល្លឺម៉ង់មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីសិក្សាអាឡឺម៉ង់

លំនាំនិយាយអាល្លឺម៉ង់

សំណួរប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃនៅអាល្លឺម៉ង់

សំណួរសាមញ្ញក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អាឡឺម៉ង់ ការសន្ទនាទូទៅរបស់អាឡឺម៉ង់ សំណួរសាមញ្ញ សំណួរមូលដ្ឋានរបស់អាឡឺម៉ង់ អាល្លឺម៉ង់…

សម័យអាល្លឺម៉ង់

ធ្វើប្រយោគអាឡឺម៉ង់

ជំរាបសួរមិត្តភក្តិ មានអត្ថបទជាច្រើននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអំពីការកសាងប្រយោគជាភាសាអាឡឺម៉ង់។ មិត្តភក្តិរបស់យើងជាច្រើន…

មេរៀនអាឡឺម៉ង់កម្រិតខ្ពស់

កិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់អាល្លឺម៉ង់

កិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់របស់អាឡឺម៉ង់ បញ្ជីកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់របស់អាឡឺម៉ង់ បញ្ជីកិរិយាស័ព្ទមិនទៀងទាត់របស់អាឡឺម៉ង់មានតម្លៃ...វិបផតថលអាឡឺម៉ង់

តើជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ចំណាយប្រាក់របស់ពួកគេនៅទីណា? របៀបរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែសរុបជាមធ្យម 4.474 អឺរ៉ូចូលក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ។ នៅពេលដែលពន្ធ និងថ្លៃសេវាត្រូវបានកាត់ចេញ 3.399 អឺរ៉ូនៅតែមាន…

រដ្ឋអាឡឺម៉ង់ - ប៊ែនឌែលលីឌឺឌឺសឺឡែន

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ រដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ចំនួនប្រជាជននៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់ លេខកូដទូរសព្ទរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ រដ្ឋនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង…

ព័ត៌មានស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈភាសានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

តើថ្លៃសិក្សាភាសាអាជីពនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ អ្នកណាខ្លះគួរចូលរៀន វគ្គសិក្សាភាសាវិជ្ជាជីវៈ វគ្គសិក្សាភាសាវិជ្ជាជីវៈ…

មេរៀនវីដេអូអាល្លឺម៉ង់

 1. 1 លេខអាឡឺម៉ង់ ការអានលេខអាឡឺម៉ង់ លេខអាឡឺម៉ង់ EXPRESSION.លេខអាឡឺម៉ង់ DIE ZAHLEN លេខអាឡឺម៉ង់ ការអានលេខអាឡឺម៉ង់ លេខអាឡឺម៉ង់ EXPRESSION.លេខអាឡឺម៉ង់ DIE ZAHLEN 12: 14
 2. 2 ការណែនាំជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ការស្វាគមន៍ការប្រជុំរបស់អាឡឺម៉ង់ គំរូនៃការនិយាយភាសាអាឡឺម៉ង់ ការណែនាំជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ការស្វាគមន៍ការប្រជុំរបស់អាឡឺម៉ង់ គំរូនៃការនិយាយភាសាអាឡឺម៉ង់ 10: 25
 3. 3 កិរិយាសព្ទអាល្លឺម៉ង់ និងកិរិយាសព្ទអាល្លឺម៉ង់ ការបញ្ចេញមតិប្រធានបទ កិរិយាសព្ទអាល្លឺម៉ង់ និងកិរិយាសព្ទអាល្លឺម៉ង់ ការបញ្ចេញមតិប្រធានបទ 12: 33
 4. 4 មេរៀនអាឡឺម៉ង់ មេរៀនវីដេអូអក្ខរក្រមអាល្លឺម៉ង់ មេរៀនអាឡឺម៉ង់ មេរៀនវីដេអូអក្ខរក្រមអាល្លឺម៉ង់ 09: 13
 5. 5 ភាសាអាឡឺម៉ង់ និងបណ្តាប្រទេសដែលប្រធានបទនៃការបញ្ចេញមតិ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ភាសាអាឡឺម៉ង់ និងបណ្តាប្រទេសដែលប្រធានបទនៃការបញ្ចេញមតិ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ 07: 23
 6. 6 អាឡឺម៉ង់ EIN - EINE អត្ថបទដែលមិនបានកំណត់និយមន័យប្រធានបទ អាឡឺម៉ង់ EIN - EINE អត្ថបទដែលមិនបានកំណត់និយមន័យប្រធានបទ 04: 22
 7. 7 អក្ខរក្រមអាឡឺម៉ង់ អក្សរអាឡឺម៉ង់ អក្សរអាឡឺម៉ង់សរសេរនិងការបញ្ចេញសំឡេង។ អក្ខរក្រមអាល្លឺម៉ង់ អក្ខរក្រមអាឡឺម៉ង់ អក្សរអាឡឺម៉ង់ អក្សរអាឡឺម៉ង់សរសេរនិងការបញ្ចេញសំឡេង។ អក្ខរក្រមអាល្លឺម៉ង់ 08: 08
 8. 8 ម៉ោងអាល្លឺម៉ង់ ការបញ្ចេញមតិ UHRZEITEN ម៉ោងអាល្លឺម៉ង់ ការបញ្ចេញមតិ UHRZEITEN 09: 14
 9. 9 អាឡឺម៉ង់ MEIN DEIN សព្វនាម អាឡឺម៉ង់ MEIN DEIN សព្វនាម 06: 02
 10. 10 ការបញ្ចេញមតិប្រធានបទ UHRZEITEN ម៉ោងអាល្លឺម៉ង់ ការបញ្ចេញមតិប្រធានបទ UHRZEITEN ម៉ោងអាល្លឺម៉ង់ 03: 28
 11. 11 អាឡឺម៉ង់ PLURALS, MAKING PULLS អាឡឺម៉ង់ PLURALS, MAKING PULLS 04: 32
 12. 12 សុដន់មាន់ និងស្ប៉ាហ្កាឈីនី ជាមួយស៊ុប សុដន់មាន់ និងស្ប៉ាហ្កាឈីនី ជាមួយស៊ុប 11: 44
 13. 13 Sesame Street (Full Episode) - Halit Kıvanç (01.12.1989) Sesame Street (Full Episode) - Halit Kıvanç (01.12.1989) 31: 37សៀវភៅសិក្សាអាល្លឺម៉ង់

វីដេអូមេរៀនអាឡឺម៉ង់

កម្មវិធីអាឡឺម៉ង់ល្បែងនិងឯកសារមេរៀនភាសាអង់គ្លេស

វិធីរកលុយ

1 ផ្លូវទី 3th