រកមិនឃើញអ្វីទេ។

វាហាក់ដូចជាយើងមិនអាចស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកបានទេ។ ប្រហែលជាការស្វែងរកអាចជួយបាន។