ការព្រមានតាមផ្លូវច្បាប់

ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនេះ (almancax.com ឬដែនរងរបស់វា និង almancax.com ថតមេ) ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដោយប្រើព័ត៌មានណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទមានន័យថាអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម។ការចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនេះ ឬការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទអាចប៉ះពាល់ដល់គេហទំព័រ ឬព័ត៌មាន និងទិន្នន័យផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ កម្មវិធីជាដើម។ almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលណាមួយដែលអាចកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ ការរំលោភបំពានកិច្ចសន្យា ការធ្វើទារុណកម្ម ឬហេតុផលផ្សេងទៀត។

សម្ភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័រឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ; វាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ចម្លង ផលិតឡើងវិញ បកប្រែជាភាសាផ្សេង បោះពុម្ពឡើងវិញ បង្ហោះទៅកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត ផ្ញើតាមសំបុត្រ បញ្ជូន បង្ហាញ ឬចែកចាយ រួមទាំងកូដ និងកម្មវិធី ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុន និងដកស្រង់ប្រភព។ គេហទំព័រ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំងមូល ឬមួយផ្នែកមិនអាចប្រើនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេ។ សកម្មភាពផ្ទុយ ទាមទារការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ និងព្រហ្មទណ្ឌ។ សិទ្ធិផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅទីនេះត្រូវបានរក្សាដោយ almancax.com និងមន្រ្តីរបស់វា។

ការរក្សាសិទ្ធិនៃសម្ភារៈទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះ (almancax.com ឬដែនរងរបស់វា និង almancax.com parent folders-directories) ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ germancax ហើយផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះមិនអាចត្រូវបានចម្លង ដកស្រង់ សូម្បីតែផ្នែកខ្លះ នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកណាមួយដោយគ្មាន ការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីមន្ត្រី germancax មិនអាចរក្សាទុក ឬចែកចាយបានទេ។

ព័ត៌មានទាំងអស់ តារាង របាយការណ៍ ការរចនា កម្មវិធី និងតំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងគោលបំណងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន និងឯកសារសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ លុះត្រាតែមានចែងផ្សេងពីនេះនៅលើទំព័រនានាក្នុងគេហទំព័រនោះ គ្មានឯកសារ ទំព័រ អត្ថបទ រូបភាព និមិត្តសញ្ញា ក្រាហ្វិក ធាតុរចនា ឬធាតុផ្សេងទៀតនៅក្នុងគេហទំព័រអាចត្រូវបានចម្លង ផ្លាស់ទី ឬដកស្រង់នៅលើគេហទំព័រ មិនថាសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ឬអត់ ដោយគ្មាន ការអនុញ្ញាតពី almancax មិនអាចបោះពុម្ព ឬប្រើនៅលើអ៊ីនធឺណិត ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ (ទោះបីជាពួកវាត្រូវបានយកចេញពីកំណត់ត្រាអង្គចងចាំបណ្តោះអាសន្នដែលប្រើដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកសម្រាប់លិបិក្រមរបស់ពួកគេក៏ដោយ)។

ទោះបីជា almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនព្យាយាមរក្សាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យនៅលើគេហទំព័រក៏ដោយ ក៏គ្មានការធានាណាមួយអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនោះទេ។ ដូច្នេះស្ថានភាពនេះគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអ្នកទស្សនាដោយពន្លឺនៃព័ត៌មាននេះ។ ដូច្នេះ almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ និងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនោះទេ។ almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសណាមួយនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវ ភាពទាន់ពេលវេលា ភាពពេញលេញ ភាពគ្រប់គ្រាន់ និងពេលវេលានៃព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ក៏ដូចជាកំហុសដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកទស្សនាជាលទ្ធផល។ ការចូលប្រើ ប្រើប្រាស់ និងរុករកគេហទំព័រ ឬការទាញយកសម្ភារៈ ទិន្នន័យ អត្ថបទ រូបភាព វីដេអូ ឬឯកសារអូឌីយ៉ូពីគេហទំព័រ។ គឺមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ឬមេរោគណាមួយឡើយ។ almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ ឬផ្អាកប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រនៅពេលណាក៏បាន ដោយមាន ឬគ្មានហេតុផល។

ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រអាចមានកំហុសបច្ចេកទេស ឬអក្សរសរសេរ។ almancax និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរក្សាសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ការកែតម្រូវ និងការកែលម្អរាល់ព័ត៌មាន និងអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រ ក៏ដូចជាផលិតផល និងកម្មវិធីដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងវា គ្រប់ពេលវេលា និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតនៃភាគីទីបី ដែលយើងគិតថានឹងចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកទស្សនា។ ដោយជ្រើសរើសភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រទាំងនេះ អ្នកចូលមើលទទួលយកថាគាត់ចាកចេញពី almancax.com និងអាជ្ញាធររបស់ខ្លួននៅលើគេហទំព័រដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងដោយគ្មានកម្លាំង។
almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចចូលប្រើបានពីគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកថាខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកភ្ជាប់ពី almancax.com និងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់វា ហើយដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ almancax.com ហើយមន្ត្រីរបស់វាមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ almancax.com និងមន្ត្រីរបស់វា។ ការពិតដែលថា almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានតំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនមានន័យថា almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនយល់ព្រម ឬទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយសម្រាប់ខ្លឹមសារ និងការប្រើប្រាស់។ គេហទំព័រផ្សេងទៀតទាំងនេះ។

ទោះបីជា almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានទំព័រ និងសម្ភារៈនានាដែលអ្នកទស្សនា/អ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេជាទៀងទាត់ក៏ដោយ ក៏ពួកគេមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើដូច្នេះដែរ ហើយមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះខ្លឹមសារ និងព័ត៌មាននៅលើទំព័រទាំងនេះឡើយ។ វាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យផ្ញើសារជេរប្រមាថ អាសអាភាស បង្កាច់បង្ខូច ឬសារខុសច្បាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ ក្នុងករណីមានសកម្មភាពបែបនេះ almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរផ្សេងទៀត ហើយអនុវត្តភ្លាមៗនូវបទប្បញ្ញត្តិដែលមានគោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅពេលបញ្ជូនសម្ភារៈទៅគេហទំព័រ។

almancax.com និងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរក្សាសិទ្ធិដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ និងការផ្តល់តាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមកាលកំណត់។ ខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងចងអ្នកទស្សនា/អ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់គេហទំព័រនោះ ពួកគេក៏ត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យមើលទំព័រនេះជាទៀងទាត់ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីបច្ចុប្បន្នភាព។

តំណភ្ជាប់

គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី។ យើងមិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ពីគេហទំព័ររបស់យើង រួមទាំងខ្លឹមសារ និងប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រនោះ។ យើងទទួលយកការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងនេះ ហើយគ្មានវិធីធានាថាការអនុវត្តការការពារទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាននៃគេហទំព័រទាំងនេះអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងនេះនីមួយៗ មុននឹងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើតំណភ្ជាប់ទាំងនេះ អ្នកនឹងចាកចេញពីគេហទំព័រនេះ។

ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ

almancax រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្ម ផលិតផល លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ដើម្បីរៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រឡើងវិញ។ ការផ្លាស់ប្តូរចូលជាធរមានភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រ។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានទទួលយកដោយការប្រើប្រាស់ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រមិនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឱ្យមានភាពសុក្រឹតដោយសារហេតុផលផ្សេងៗ។ Almancax មិនអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយសម្រាប់ការពន្យារពេលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញ កំហុសដែលអាចកើតមាន ឬការខកខាន ឬការផ្លាស់ប្តូរនៅលើគេហទំព័រ។

តុលាការដែលមានការអនុញ្ញាត

ភ្ញៀវដែលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងប្រកាស និងទទួលស្គាល់ថាពួកគេទទួលយករាល់សំណើ និងការពន្យល់របស់ almancax ទាក់ទងនឹងការរក្សាសិទ្ធិនៃគេហទំព័រ។ ស្នាដៃដែលរក្សាសិទ្ធិមិនអាចផលិតឡើងវិញ ដកស្រង់ បោះពុម្ព ឬប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់របស់វាឡើយ។ ក្នុងករណីវិវាទដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ និង/ឬទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ និង/ឬពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រនេះ អត្ថបទសេចក្តីជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់របស់ប្រទេសទួរគីគឺជាមូលដ្ឋាន ហើយតុលាការ Bursa ត្រូវបានអនុញ្ញាត ប្រធានបទ ទៅច្បាប់នៃសាធារណរដ្ឋតួកគី។