តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺជាអ្វី? (ព័ត៌មានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឆ្នាំ 2024)

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺជាអ្វី? មានមនុស្សជាច្រើនដែលចង់ធ្វើការនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅអឺរ៉ុប ហើយអ្វីដែលប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានឹងមាននៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅឆ្នាំ 2024 ត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតជាញឹកញាប់។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីចំនួនបច្ចុប្បន្ននៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់អាឡឺម៉ង់ និងចំនួនកាលពីឆ្នាំមុន។នៅក្នុងអត្ថបទនេះដែលយើងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីពន្ធប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ក្រសួងការងារអាល្លឺម៉ង់ យើងបានប្រើទិន្នន័យផ្លូវការពី (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)។ អត្ថបទនេះយើងបានរៀបចំជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលបានប្រកាសដោយក្រសួងការងារអាល្លឺម៉ង់ (ក្រសួងការងារ និងសង្គមកិច្ចសហព័ន្ធ) (BMAS)។ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់អាល្លឺម៉ង់ វាមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យអំពី។

នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានកំណត់ដោយគណៈកម្មការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាតាមរយៈបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ដែលកំណត់កម្រិតប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតសម្រាប់និយោជិត។ ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មការងារសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ចំនួនប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលត្រូវបានពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយ (BA) ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ច ដើម្បីធានាថានិយោជិតអាចរក្សាកម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគេ និងធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារប្រកបដោយយុត្តិធម៌។ ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺជាអ្វី យើងអាចពិនិត្យមើលការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានធ្វើឡើងរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង។

ប្រហែល 2 ឆ្នាំមុន ពោលគឺនៅឆ្នាំ 2022 ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ត្រូវបានកំណត់ថាជា 9,60 អឺរ៉ូ។ នៅពេលដែលចំនួននេះត្រូវបានគណនាលើមូលដ្ឋានរៀងរាល់ម៉ោង វាប្រែជា 9,60 អឺរ៉ូក្នុងមួយម៉ោង។ មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់មិនអាចធ្វើការក្រោមប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបានទេ។ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាកើនឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលរួមចំណែកដល់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់និយោជិត។

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺជាអ្វី?

តារាងមាតិកា

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺជាអ្វី? សំណួរ​នេះ​ជា​បញ្ហា​ដែល​រំខាន​ដល់​ចិត្ត​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​រស់​នៅ​ជនបទ ហើយ​ចង់​ធ្វើ​ការ។ អាឡឺម៉ង់ ដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅអឺរ៉ុប ក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលផងដែរ ទាក់ទងនឹងតម្លៃពលកម្ម។ ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជិត និងនិយោជក។

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ គឺជាច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់អាល្លឺម៉ង់ (mindestlohngesetz) ត្រូវបានកំណត់ដោយ។ ច្បាប់​នេះ​ដែល​ចូល​ជា​ធរមាន​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ តម្រូវ​ឱ្យ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​សម្រាប់​និយោជិត​ទាំងអស់។ សព្វថ្ងៃនេះតម្លៃនៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានកំណត់ជាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំ។

គិតត្រឹមឆ្នាំ 2021 ប្រាក់ឈ្នួលម៉ោងអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានកំណត់ថាជា 9,60 អឺរ៉ូ។ តួលេខនេះមានសុពលភាពសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មណាមួយ។ ការចរចារវាងសហជីព និយោជក និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺ 12,41 អឺរ៉ូក្នុងមួយម៉ោង។ គណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះនៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។ ការ​សម្រេច​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​សំឡេង​ភាគ​ច្រើន​ប្រឆាំង​នឹង​សំឡេង​ឆ្នោត​របស់​តំណាង​សហជីព។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កម្មករម្នាក់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាចំនួន 12,41 អឺរ៉ូ សម្រាប់រាល់ម៉ោងដែលគាត់ធ្វើការ។ កម្មករដែលធ្វើការ ៨ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល ៩៩,២៨ អឺរ៉ូក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាកម្មករដែលធ្វើការ 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 99,28 អឺរ៉ូក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺជាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។ កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការ 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 100 ថ្ងៃក្នុងមួយខែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា 8 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែ។ តើអ្នកណាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា តើអ្វីជាករណីលើកលែង តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើវាដាច់? នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងឆ្លើយសំណួរសំខាន់បំផុត។

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានប៉ុន្មានអឺរ៉ូ?

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានកំណត់ថាជា 1 អឺរ៉ូក្នុងមួយម៉ោងគិតត្រឹមថ្ងៃទី 2024 ខែមករា ឆ្នាំ 12,41។ ថ្លៃសេវានេះមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 01/01/2024។ គណៈកម្មការ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​បាន​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២៣ ប្រឆាំង​នឹង​សំឡេង​ឆ្នោត​របស់​តំណាង​សហជីព។ ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​តិច​តួច​នេះ​មិន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​កម្មករ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ទេ។ គណបក្ស​នយោបាយ​មួយ​ចំនួន​នៅ​តែ​ធ្វើ​ការ​ដើម្បី​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​បន្ថែម​ទៀត។

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបប្រចាំខែសម្រាប់កម្មករនិយោជិតធ្វើការ 40 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺប្រហែល 2.080 អឺរ៉ូ. តើនៅសល់ប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការបង់ពន្ធ និងវិភាគទានសន្តិសុខសង្គមត្រូវបានកាត់ ប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ និង តង្កៀបពន្ធ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ចំនួនកុមារ ជំនឿសាសនា និងរដ្ឋសហព័ន្ធ វាអាស្រ័យលើកត្តាដូចជា។ អ្នកនឹងអានឧទាហរណ៍ជាក់លាក់បន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយនៅក្នុងអត្ថបទ។

តាមទស្សនៈរបស់សហជីព ចំនួននេះពិតជាខកចិត្តណាស់។ ពួកគេកំពុងអំពាវនាវឱ្យមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាស្របច្បាប់ ដែលបានផ្តល់អតិផរណាខ្ពស់ និងការកើនឡើងនៃថ្លៃថាមពល និងអាហារ។

តើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបន្ទាប់នឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលណា?

ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​តាម​ច្បាប់​ទូទៅ​បន្ទាប់​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 1 ខែ​មករា ឆ្នាំ 2025. គណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបានសម្រេចចិត្តប្រឆាំងនឹង និងដោយសំឡេងភាគច្រើននៃតំណាងសហជីពនៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ថាតើត្រូវបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិចំនួនប៉ុន្មានក្នុងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាស្របច្បាប់បានកើនឡើងដល់ 2024 អឺរ៉ូនៅ 12.41 គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ 1 ហើយនឹងកើនឡើងដល់ 01 អឺរ៉ូនៅថ្ងៃទី 01/2025/12.82។ នេះគ្រាន់តែជាការកើនឡើង 3,4 ឬ 3,3 ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ហើយនៅឆ្ងាយពីការប៉ះប៉ូវដល់ភាពប្រសើរឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៃអំណាចទិញ (អតិផរណា)។ កម្មករ​មិន​ចូល​ចិត្ត​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥។

គោលនយោបាយប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានគោលបំណងការពារសិទ្ធិរបស់និយោជក និងកម្មករ។ តាមរបៀបនេះ ខណៈពេលដែលតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់កម្មករដែលគាំទ្រដោយសហជីពត្រូវបានបំពេញ និយោជកក៏អាចអនុវត្តគោលនយោបាយប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យផងដែរ។ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ គឺជាចំនួនកំណត់ដោយម៉ោងធ្វើការ ហើយមាននិន្នាការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

តើគណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់អាល្លឺម៉ង់ជាអ្វី?

គណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា, វាគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយ ដែលមានសមាគមនិយោជក តំណាងសហជីព និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត វាមើលទៅថាតើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្នត្រូវការកម្រិតណា ដើម្បីផ្តល់ឱ្យកម្មករនូវការការពារអប្បបរមាគ្រប់គ្រាន់។

តាមក្បួនមួយ គណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដាក់សំណើរដើម្បីបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាស្របច្បាប់ជាទូទៅរៀងរាល់ 2 ឆ្នាំម្តង។ ការកែតម្រូវដល់ 2022 អឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំ 12 គឺជាការកើនឡើងតែមួយដងដែលមិនបានគ្រោងទុកដែលបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចម្រុះ។ បន្ទាប់មកមានការត្រលប់ទៅវដ្តធម្មតាដែលកំណត់ដោយច្បាប់។ នេះ​ក៏​មាន​ន័យ​ថា​នឹង​មិន​មាន​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ស្រប​ច្បាប់​ទូទៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ 2023 ទេ។

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាមួយម៉ោងនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺជាអ្វី?

ប្រាក់ឈ្នួលម៉ោងអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ គឺជាបទប្បញ្ញត្តិដែលមានគោលបំណងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដែលនិយោជិតនឹងបង់សម្រាប់ការងារដែលពួកគេធ្វើ។ វាត្រូវបានកំណត់ដោយគិតគូរពីលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស កាតព្វកិច្ចទូទាត់របស់និយោជក និងជីវភាពរស់នៅរបស់និយោជិត។ គោលបំណងគឺដើម្បីឱ្យប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់និយោជិត។

នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2024  ប្រាក់ឈ្នួលម៉ោងអប្បបរមាស្របច្បាប់ត្រូវបានដំឡើង។ បច្ចុប្បន្នក្នុងមួយម៉ោង 12,41 អឺរ៉ូ. នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2025 ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងកើនឡើងដល់ 12,82 អឺរ៉ូ។

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាគឺជាបទប្បញ្ញត្តិដែលកំណត់ដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់និយោជិត និងផ្តល់តម្លៃចាំបាច់សម្រាប់ការងារ។ សំណួរ​ថា​តើ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​មាន​ភាពចម្រូងចម្រាស​ដែរ​ឬ​ទេ? ខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះប្រកែកថា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាគួរតែខ្ពស់ជាងនេះ អ្នកខ្លះទៀតនិយាយថា និយោជកប្រហែលជាមានការលំបាកក្នុងការចំណាយខ្ពស់ទាំងនេះ។

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាអ្វី?

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 12,41 អឺរ៉ូ. កម្មករនិយោជិតធ្វើការប្រាំបី (8) ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 99,28 អឺរ៉ូក្នុងមួយថ្ងៃ។ គាត់សមនឹងទទួលបានប្រាក់ខែសរុប 2000 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែ។

នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រែប្រួលទៅតាមវិស័យផ្សេងៗដែរឬទេ?

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងវិស័យផ្សេងៗក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ក្នុងវិស័យមួយ។ វាមិនមានបញ្ហាថាតើក្រុមហ៊ុនត្រូវបានចងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងរួមឬអត់នោះទេ។ សហជីព និងនិយោជកចរចារទាំងនេះតាមរយៈការចរចាជាសមូហភាព។ ពេលខ្លះប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានអនុវត្តដូចខាងក្រោមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មខាងក្រោម។ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2024)

ការងារសម្អាតបំពង់ផ្សែង: 14,50 អឺរ៉ូ

បុគ្គលិកជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត: 14,15 អឺរ៉ូ

គិលានុបដ្ឋាយិកា: 15,25 អឺរ៉ូ

ការងារលាបថ្នាំ និងប៉ូលា៖ ១៣ អឺរ៉ូ (កម្មករគ្មានជំនាញ) - ១៥ អឺរ៉ូ (កម្មករជំនាញ)

ការងាររន្ទា៖ ១៣,៩៥ អឺរ៉ូ

ការងារគ្រប់គ្រងកាកសំណល់: 12,41 អឺរ៉ូ

ការសម្អាតអគារ: 13,50 អឺរ៉ូ

ការងារបណ្តោះអាសន្ន: 13,50 អឺរ៉ូ

ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ: 18,58 អឺរ៉ូ

លើសពីនេះ នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ មានបទប្បញ្ញត្តិប្រាក់ឈ្នួលខុសៗគ្នា ទៅតាមវិជ្ជាជីវៈ និងវិស័យផ្សេងៗ ក្រៅពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។ វិជ្ជាជីវៈមួយចំនួន និងប្រាក់ឈ្នួលម៉ោងរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតារាងខាងលើ។ ប្រាក់ខែទាំងនេះគឺជាមធ្យមភាគទូទៅ ហើយអាចប្រែប្រួលរវាងនិយោជក ឬទីក្រុងផ្សេងៗគ្នា។ លើសពីនេះ កត្តាដូចជាបទពិសោធន៍ ការអប់រំ និងជំនាញក៏អាចប៉ះពាល់ដល់កម្រិតប្រាក់ខែផងដែរ។

តើមានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់អ្នកហាត់ការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរឬទេ?

សិក្ខាកាម​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​បណ្ដុះបណ្ដាល​អប្បបរមា មិនមែន​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ទេ។ វាត្រូវបានសំដៅជាទូទៅថាជា "ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាអ្នកហាត់ការ" ប៉ុន្តែមិនគួរច្រឡំជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាស្របច្បាប់នោះទេ។

បង់ឱ្យអ្នកហាត់ការនៅឆ្នាំ 2024 ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអប់រំអប្បបរមា  :

 • 1 អឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការអប់រំ
 • 2 អឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការអប់រំ
 • 3 អឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការអប់រំ
 • 4 អឺរ៉ូនៅក្នុងការងារនៅពេលក្រោយ។

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំមុន

Yılប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
20158,50 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
20168,50 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
20178,84 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
20188,84 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
20199,19 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
20209,35 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
2021 (01/01-30/06)9,50 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
2021 (01.07.-31.12.)9,60 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
2022 (01/01-30/06)9,82 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
ឆ្នាំ 2022 (ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា)10,45 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
2022 (01.10.-31.12.)12,00 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
202312,00 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
202412,41  អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)
202512,82 អឺរ៉ូ (1 ម៉ោង)

វិជ្ជាជីវៈនិងប្រាក់ខែនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាគោលដៅអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមានកម្រិតជីវភាពខ្ពស់ ឱកាសការងារ និងប្រាក់ខែ។ វិជ្ជាជីវៈ និងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេ ដែលជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស និងតម្រូវការទីផ្សារការងារ។

ប្រាក់ខែសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជាទូទៅប្រែប្រួលអាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃការងារ បទពិសោធន៍ និងការអប់រំ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកជំនាញដែលធ្វើការក្នុងវិស័យដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ អាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ ខណៈពេលដែលអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកម្ម ឬក្នុងការងារដែលមានជំនាញទាប អាចត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលទាប។ 

ក្នុងនាមជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជាវិជ្ជាជីវៈមួយក្នុងចំនោមវិជ្ជាជីវៈដែលពេញចិត្តបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមវិជ្ជាជីវៈដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុត។ ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗ តាំងពីការថែទាំបឋមរហូតដល់ការវះកាត់ គឺពិតជាល្អណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀត។ 

លើសពីនេះ អ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យវិស្វកម្មគឺស្ថិតក្នុងចំណោមវិជ្ជាជីវៈដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ អ្នកជំនាញដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសដូចជា វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងវិស្វកម្មមេកានិច អាចទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគេមានការអប់រំ និងបទពិសោធន៍ល្អ។ 

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក៏ជាវិស័យមួយដែលផ្តល់ឱកាសការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អ។ ប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យដូចជា ធនាគារ ការធានារ៉ាប់រង និងការវិនិយោគជាទូទៅគឺល្អ ហើយអាចកើនឡើងនៅពេលពួកគេឈានទៅមុខក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ។

វិជ្ជាជីវៈមាត្រដ្ឋានប្រាក់ខែ
Doktor៥៥ € - ៩៥ €
វិស្វករ៥៥ € - ៩៥ €
អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ៥៥ € - ៩៥ €

ដូចដែលបានឃើញក្នុងតារាង ប្រាក់ខែអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើវិជ្ជាជីវៈ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនគួរត្រូវបានបំភ្លេចចោលថា និយោជិតនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសិទ្ធិសង្គម និងសន្តិសុខការងារបន្ថែមពីលើប្រាក់ឈ្នួលផងដែរ។

វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីពិចារណាពីចំណាប់អារម្មណ៍ ជំនាញ និងការអប់រំរបស់ពួកគេនៅពេលជ្រើសរើសអាជីព។ វាមិនគួរត្រូវបានបំភ្លេចថាការស្គាល់ភាសាអាឡឺម៉ង់គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យក្នុងការស្វែងរកការងារនិងជំរុញអាជីពរបស់អ្នក។

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាស្របច្បាប់មិនត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់អ្នកណា?

ជាការពិតណាស់ មានការលើកលែងចំពោះច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។ អ្នក​ដែល​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រាក់​ខែ​តិច​ជាង៖

 1. យុវជនដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។
 2. សិក្ខាកាមដែលជាផ្នែកមួយនៃការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដោយមិនគិតពីអាយុរបស់ពួកគេ។
 3. ភាពអត់ការងារធ្វើរយៈពេលវែងក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ភាពអត់ការងារធ្វើ។
 4. អ្នកហាត់ការ ផ្តល់ថាកម្មសិក្សាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងវិសាលភាពនៃការអប់រំនៅសាលា ឬសាកលវិទ្យាល័យ។
 5. អ្នកហាត់ការស្ម័គ្រចិត្តរហូតដល់បីខែ ដើម្បីផ្តល់ការណែនាំឆ្ពោះទៅរកការបណ្តុះបណ្តាលការងារ ឬចាប់ផ្តើមសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យ។
 6. យុវជន និងបុគ្គលដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឬបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កម្រិតចូលរៀនស្របតាមច្បាប់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

តើវាងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទេ?

អាល្លឺម៉ង់​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​ប្រទេស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ដែល​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ខ្លាំង​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក ហើយ​ទាក់ទាញ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​មនុស្ស​ជា​ច្រើន។ ដូច្នេះតើវាងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទេ? ដោយសារបទពិសោធន៍របស់មនុស្សគ្រប់រូបអាចខុសគ្នា ចម្លើយចំពោះសំណួរនេះអាចប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។ ប៉ុន្តែសរុបមក ការរស់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផ្តល់នូវឱកាស និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

ជាបឋម ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អណាស់។ មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកលដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត។ លើសពីនេះទៀតកម្រិតនៃការអប់រំនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺខ្ពស់ណាស់ហើយឱកាសសិក្សាឥតគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់ជូន។

លើសពីនេះ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺល្អខ្លាំងណាស់ ហើយប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក៏មានការអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ។ អ្នកអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងងាយស្រួលទូទាំងប្រទេសដោយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដូចជារថភ្លើង ឡានក្រុង និងរថភ្លើង។ លើសពីនេះទៀត ឱកាសការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺធំទូលាយណាស់។ 

ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ហើយការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អអាចរកបាន។ លើសពីនេះ ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួល។ ការរស់នៅជាមួយមនុស្សមកពីវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចាប់យកទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា។ ជាមួយគ្នានេះ សម្រស់ធម្មជាតិរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក៏មានតម្លៃគួរស្វែងយល់ផងដែរ។ អ្នកអាចចំណាយពេលហ៊ុំព័ទ្ធដោយធម្មជាតិនៅកន្លែងដូចជា Bavarian Alps ទន្លេ Rhine និងបឹង Constance ។

សារធាតុ៖ការពិពណ៌នា៖
ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ពិតជាល្អ ហើយគ្រប់គ្នាអាចមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកល។
ឱកាសសិក្សាកម្រិតនៃការអប់រំនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺខ្ពស់ ហើយឱកាសសិក្សាឥតគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់ជូន។
ងាយស្រួលចូលប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យអ្នកអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងងាយស្រួល។
ឱកាស​ការងារក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ហើយការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អអាចរកបាន។

អាឡឺម៉ង់ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅអឺរ៉ុប និងជាផ្នែកសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ វិស័យផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ការនាំចេញ និងសេវាកម្ម គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់។ នេះគឺជាការពិតសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់៖

 1. ឧស្សាហកម្មផលិតកម្ម ៖ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​មាន​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ខ្លាំង ជាពិសេស​ក្នុង​វិស័យ​ដូចជា​រថយន្ត គ្រឿងចក្រ គីមី និង​អេឡិចត្រូនិក។ សមត្ថភាពផលិត និងជំនាញវិស្វកម្មរបស់ប្រទេសត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក។
 2. នាំចេញ ៖ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសនាំចេញធំជាងគេមួយរបស់ពិភពលោក។ វានាំចេញផលិតផលដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ជាពិសេសផលិតផលរថយន្ត គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងសារធាតុគីមី។ វានាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗ ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសចិន។
 3. ឧស្សាហកម្មសេវាកម្ម ៖ វិស័យសេវាកម្មរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក៏មានការអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ។ មាន​វិស័យ​សេវាកម្ម​ខ្លាំង​ក្នុង​វិស័យ​មួយ​ចំនួន​ដូចជា ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យា សុខាភិបាល អប់រំ និង​ទេសចរណ៍។
 4. កម្លាំងពលកម្មមានស្ថេរភាព ៖ អាល្លឺម៉ង់​ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​កម្លាំង​ពលកម្ម​ជំនាញ​ខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធអប់រំ និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មានគោលបំណងលើកកំពស់គុណភាព និងផលិតភាពនៃកម្លាំងពលកម្ម។
 5. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ៖ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ និងថាមពលដ៏ទំនើប និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះជួយឱ្យអាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
 6. ការចំណាយសាធារណៈ ៖ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពដ៏ទូលំទូលាយ ហើយការចំណាយសាធារណៈតំណាងឱ្យផ្នែកសំខាន់នៃចំណូលពន្ធ។ ការវិនិយោគលើវិស័យដូចជា សុខភាព ការអប់រំ និងការថែទាំសង្គមមានសារៈសំខាន់។
 7. ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល ៖ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដើរតួនាទីនាំមុខគេក្នុងថាមពលកកើតឡើងវិញ និងនិរន្តរភាព។ ប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល និងឆ្ពោះទៅរកប្រភពថាមពលបៃតង។

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាទូទៅមានស្ថិរភាព និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានរចនាសម្ព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ ដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាស្រ្ត ការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា និងនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

ព័ត៌មានអំពីទីភ្នាក់ងារការងារសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់

ទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃទីភ្នាក់ងារការងារសហព័ន្ធ (BA) អនុវត្តការងារសេវាកម្មដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ទីផ្សារការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននានា។ បណ្តាញភ្នាក់ងារការងារទូទាំងប្រទេស និងមជ្ឈមណ្ឌលការងារ (គ្រឿងបរិក្ខាររួមគ្នា) មានដើម្បីបំពេញភារកិច្ចសេវាកម្មទាំងនេះ។ ភារកិច្ចចម្បងរបស់ BA គឺ៖

ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការងារ និងប្រាក់ចំណូល
ការបណ្តុះបណ្តាល និងការដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងមុខតំណែងការងារ
ដំបូន្មានអាជីព
អនុសាសន៍របស់និយោជក
ការលើកកម្ពស់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ
ការលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូលវិជ្ជាជីវៈរបស់ជនពិការ
សេវាកម្មថែទាំ និងបង្កើតការងារ និង
អត្ថប្រយោជន៍ជំនួសប្រាក់ឈ្នួល ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារធ្វើ ឬក្ស័យធន។
BA ក៏ជាអ្នកផ្តល់សន្តិសុខសំខាន់សម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ ដូច្នេះហើយទើបផ្តល់សេវាកម្មក្នុងបរិក្ខាររួម និងសេវាកម្មដើម្បីធានាដល់ជីវភាពរស់នៅ ជាពិសេសដើម្បីបញ្ចប់ ឬកាត់បន្ថយតម្រូវការជំនួយតាមរយៈសមាហរណកម្មការងារ។

BA ក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារការងារ និងការងារ ការសង្កេត និងរាយការណ៍ទីផ្សារការងារ និងរក្សាស្ថិតិទីផ្សារការងារ។ វាក៏បង់អត្ថប្រយោជន៍កុមារជាមូលនិធិគ្រួសារផងដែរ។ គាត់​ក៏​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នូវ​កាតព្វកិច្ច​បទប្បញ្ញត្តិ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បំពាន​លើ​សេវាកម្ម​នេះ​ផង​ដែរ។

ព័ត៌មានអំពីក្រសួងការងារ និងសង្គមសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ (BMAS)

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោមបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការងារ និងសង្គមកិច្ចសហព័ន្ធ៖ ភារកិច្ចរបស់អ្នកនយោបាយគឺរក្សាមុខងារនៃប្រព័ន្ធសង្គម ធានាសមាហរណកម្មសង្គម និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការងារកាន់តែច្រើន។ កិច្ចការទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកគោលនយោបាយជាច្រើន។ ក្រសួងការងារ និងសង្គមកិច្ចសហព័ន្ធ (BMAS) កំពុងជំរុញឱ្យមានដំណោះស្រាយអន្តរនាយកដ្ឋាន និងសម្របសម្រួលវិធានការរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋ និងក្រុងដែលរងផលប៉ះពាល់។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាង BMAS និងគណៈកម្មាធិការការងារ និងសង្គមកិច្ច ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃគោលនយោបាយសង្គម។ វាជាស្ថាប័នធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់សភា។

គោលនយោបាយសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

មូលដ្ឋាននៃការបង្កើតការងារ ក្រោមការរួមចំណែកសន្តិសុខសង្គម គឺជាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន។ រដ្ឋសុខុមាលភាពអាចដំណើរការបានតែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានអភិវឌ្ឍ។ BMAS ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសម្រាប់មនុស្ស។ សេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៅក្នុងខ្លួនវាទេ។

គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច ការងារ និងសង្គមក៏ជាផ្នែកមួយនៅកម្រិតអឺរ៉ុបផងដែរ។ គោលនយោបាយសង្គមគឺ ហើយនឹងនៅតែជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្រ្តលីសបោន ដោយសារកំណើនត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការគាំពារសង្គម។ ក្រសួង​ចង់​ពង្រឹង​កិច្ចសន្ទនា​សង្គម និង​មាន​ការចូលរួម​ពី​សង្គម​ស៊ីវិល។ អឺរ៉ុបតំណាងឱ្យឱកាសដ៏ល្អប្រសិនបើដឹកនាំត្រឹមត្រូវ។

ការចូលនិវត្តន៍

កិច្ចការបន្ទាន់បំផុតមួយរបស់វាគឺ ស្ថេរភាពនៃការធានារ៉ាប់រងសោធននិវត្តន៍តាមច្បាប់។ មានតម្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នាពីរសម្រាប់ដំណោះស្រាយរបស់វា។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អាយុចូលនិវត្តន៍ត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងការបង្កើនអាយុសង្ឃឹម។ ម្យ៉ាងវិញទៀត មនុស្សវ័យចំណាស់គួរតែត្រូវបានផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីផ្សារការងារ។

ប្រភព: https://www.arbeitsagentur.deអ្នកក៏អាចចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះដែរ។
មតិយោបល់