ស្កេនស្លាក

ទោសមូលដ្ឋានអាល្លឺម៉ង់

ការកាត់ទោសសាមញ្ញអាឡឺម៉ង់, គំរូប្រយោគអាល្លឺម៉ង់

ប្រយោគអាឡឺម៉ង់ (សំណង់ប្រយោគគំរូ) ព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីប្រយោគនៅក្នុងឃ្លា "នេះគឺជាទ្វារ", "នេះគឺជាតារាង" នៅក្នុងផ្នែកមុន...