ចំណូលចិត្តអាល្លឺម៉ង់

នៅក្នុងមេរៀននេះមានចំណងជើងថា ចំណូលចិត្តរបស់យើងជាភាសាអាឡឺម៉ង់ យើងនឹងរៀននិយាយចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដើម្បីសួរនរណាម្នាក់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេជាភាសាអាឡឺម៉ង់ និងបង្កើតប្រយោគអាល្លឺម៉ង់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្ត។ ជាដំបូង សូមមើលចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អាល្លឺម៉ង់ ដែលយើងប្រើប្រាស់ និងជួបប្រទះញឹកញាប់បំផុតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ម្តងមួយៗ ទាំងភាសាទួរគី និងអាល្លឺម៉ង់។ បន្ទាប់មក មានការពន្យល់លម្អិតអំពីប្រធានបទ និងជាច្រើន…

អាន​បន្ត