ឈ្មោះបង្រួបបង្រួមជាអាឡឺម៉ង់ឈ្មោះបញ្ចូល

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលកំពុងសិក្សា German Compound Nouns in German, Combining Nouns

លាយឈ្មោះអាឡឺម៉ង់, ឈ្មោះរួបរួមនៅអាល្លឺម៉ង់ការរួបរួមឈ្មោះឈ្មោះអាល្លឺម៉ង់បញ្ចូលចូលគ្នា-
ការរួបរួមឈ្មោះឈ្មោះអាល្លឺម៉ង់បញ្ចូលចូលគ្នា-


សរសេរការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការ * វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *