ស្កេនស្លាក

គុណនាមលេខជាភាសាអង់គ្លេស

គុណនាមអង់គ្លេស

ជំរាបសួរ ក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងឃើញគុណនាមភាសាអង់គ្លេស និងឃ្លាគុណនាមភាសាអង់គ្លេស។ ឧទាហរណ៍នៃគុណនាម និងគុណនាមដែលប្រើច្រើនបំផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេស…