គុណនាមអង់គ្លេស

ជំរាបសួរ ក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងឃើញ គុណនាមភាសាអង់គ្លេស និងឃ្លាគុណនាមភាសាអង់គ្លេស។ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគុណនាមដែលប្រើជាទូទៅបំផុតជាភាសាអង់គ្លេស និងប្រយោគគំរូអំពីគុណនាម ហើយយើងក៏នឹងផ្តល់ឧទាហរណ៍អត្ថបទអំពីគុណនាមភាសាអង់គ្លេសផងដែរ។ លើសពីនេះ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការវាយតម្លៃគុណនាមភាសាអង់គ្លេស និងការប្រៀបធៀបគុណនាមភាសាអង់គ្លេស។ គុណនាមទូទៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស អាក្រក់៖…

អាន​បន្ត