ស្កេនស្លាក

ប្រយោគណែនាំគ្រួសារជាភាសាអង់គ្លេស

គ្រួសារអង់គ្លេសរបស់យើង សមាជិកគ្រួសារអង់គ្លេស គ្រួសារអង់គ្លេស…

ជំរាបសួរ ក្នុងមេរៀននេះ សមាជិកគ្រួសារជាភាសាអង់គ្លេស គ្រួសារយើង សូមណែនាំគ្រួសារយើង គ្រួសារ និងសាច់ញាតិរបស់យើងជាភាសាអង់គ្លេស ប្រយោគណែនាំគ្រួសារជាភាសាអង់គ្លេស…