ស្កេនស្លាក

ការបង្រៀនចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អាល្លឺម៉ង់

ចំណូលចិត្តអាល្លឺម៉ង់

នៅក្នុងមេរៀននេះមានចំណងជើងថា ចំណូលចិត្តរបស់យើងជាភាសាអាឡឺម៉ង់ យើងរៀនពីរបៀបប្រាប់ចំណូលចិត្តរបស់យើងជាភាសាអាឡឺម៉ង់ សួរនរណាម្នាក់អំពីចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេជាភាសាអាឡឺម៉ង់ និងរៀនអំពីចំណូលចិត្ត។