ស្កេនស្លាក

ការកំណត់ការកាត់ទោសអាល្លឺម៉ង់

ឃ្លា Noun អាល្លឺម៉ង់

ប្រយោគសាមញ្ញជាភាសាអាឡឺម៉ង់ រចនាសម្ព័ន្ធប្រយោគអាឡឺម៉ង់ វគ្គសិក្សាបង្កើតប្រយោគអាល្លឺម៉ង់

មេរៀនបង្កើតប្រយោគអាល្លឺម៉ង់ របៀបសាងសង់ប្រយោគអាល្លឺម៉ង់

ការបង្កើតប្រយោគអាល្លឺម៉ង់, គំរូប្រយោគអាល្លឺម៉ង់, ប្រយោគអាល្លឺម៉ង់។ តោះរៀនបង្កើតប្រយោគអាឡឺម៉ង់។ ជំរាបសួរ មិត្តភ័ក្តិ បង្កើតការកាត់ទោសក្នុងមេរៀនអាឡឺម៉ង់នេះ...