ស្កេនស្លាក

ប្រយោគសាមញ្ញសាមញ្ញនៅអាល្លឺម៉ង់

ឃ្លា Noun អាល្លឺម៉ង់

ប្រយោគសាមញ្ញជាភាសាអាឡឺម៉ង់ រចនាសម្ព័ន្ធប្រយោគអាឡឺម៉ង់ វគ្គសិក្សាបង្កើតប្រយោគអាល្លឺម៉ង់