ឃ្លា Noun អាល្លឺម៉ង់

SimpLE PLAIN SENTENCEES IN GERMAN, GERMAN SENTENCE STRUCTURE, GERMAN SENTENCE FORMATION Course ក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងផ្តោតលើប្រយោគនាម និងនិយមន័យប្រយោគក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន។ និយមន័យនៃប្រយោគ; ប្រយោគដូចជា នេះគឺ……, នេះគឺ………. អ្នកអានដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសស្គាល់លំនាំជាមូលដ្ឋាន និងសាមញ្ញបំផុតនេះ។ នេះជាប៊ិច នេះជាកុំព្យូទ័រ នេះជាប៊ិច…

អាន​បន្ត